Promocje

Regulamin promocji "0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO"
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO” (Promocja), której organizatorem jest biuro NIERUCHOMOŚCI POD ARKADĄ z siedzibą w Grójcu, ul. Laskowa 5 (Organizator).
2. Promocja trwa od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Promocja może zostać przedłużona na kolejny okres. Promocja obejmuje terytorium całego kraju.
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, która w okresie jej trwania nabędzie nieruchomość objętą Promocją od Organizatora (Uczestnik).
2. Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z Promocji dowolną ilość razy w okresie jej obowiązywania.
3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami Promocji zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 
III. WARUNKI PROMOCJI
1. Promocją objęte są wyłącznie wybrane oferty sprzedaży nieruchomości oznaczone „0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO”.
2. Wynagrodzenie Organizatora z tytułu zawarcia umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości objętej Promocją pokrywa w całości Sprzedający. Kupujący nie ponosi żadnych opłat z tytułu zawarcia umowy pośrednictwa. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że dla potrzeb niniejszego Regulaminu, przez zakup nieruchomości rozumie się podpisanie umowy ostatecznej sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości włączonej do Promocji.
3. Organizator wykonuje czynności pośrednictwa na rzecz obu Stron umowy sprzedaży nieruchomości objętej Promocją.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości ofert nieruchomości włączonych do Promocji.
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, jest przedstawiany Uczestnikom w związku ze świadczeniem usług związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, jak również znajduje się na stronie internetowej www.pod-arkada.pl w zakładce Promocje.
2. Niezbędnym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji jest przekazanie Organizatorowi danych osobowych. Organizator, jako Administrator danych osobowych Uczestników Promocji, zapewnia, że przetwarzanie ww. danych osobowych następuje z poszanowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem